Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.


Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz.1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w jeden z następujących sposobów:
1) termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie (D10);
2) przez autoklawowanie (D9);
3) dezynfekcją termiczną (D9);
4) działaniem mikrofalami (D9);
5) obróbka fizyczno-chemiczna inna niż wymieniona w pkt 2 – 4 (D9).

2. Dopuszczalne jest łączne stosowanie dwóch lub więcej sposobów wymienionych w ust. 1, do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

§ 2.

Sposoby unieszkodliwiania, o których mowa w § 1 ust. 1, poszczególnych odpadów medycznych i weterynaryjnych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzania procesów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych (D10) są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Proces autoklawowania odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w komorach ciśnieniowych nasyconą parą wodną z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (D9).

§ 5.

Proces dezynfekcji termicznej odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub instalacjach z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (H9).

§ 6.

Proces unieszkodliwiania mikrofalami odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub instalacjach z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (H9).

§ 7.

1. Warunkiem zastosowania jednego ze sposobów unieszkodliwiania odpadów,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, jest uzyskanie pozytywnej opinii dla każdego typu urządzenia, wydanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się podmiotowi zgłaszającemu urządzenie na podstawie następujących dokumentów:
1) dane techniczne urządzenia wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
2) dokładny opis procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
3) wyniki badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w zgłoszonym do zaopiniowania typie urządzenia (jeżeli kopie, to potwierdzone za zgodność z oryginałem) z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania;
4) wskazanie metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
5) wymagania dotyczące pojemników, w których odpady będą poddawane unieszkodliwianiu w zgłaszanym typie urządzenia;
6) instrukcja obsługi urządzenia uwzględniająca wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) typ urządzenia;
2) dokładne parametry przeprowadzania procesu unieszkodliwiania odpadów dla zgłoszonego do zaopiniowania typu urządzenia;
3) wymagania i metody dotyczące okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania dla danego typu urządzenia;
4) wymagania dotyczące pojemników, w których odpady będą unieszkodliwianiu w danym typie urządzenia;
5) wymagania dotyczące okresowego przeglądu technicznego danego urządzenia;
6) ilości unieszkodliwianych odpadów.

§ 8.

Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4-6, wyposaża się w graficzny lub komputerowy system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu.

§ 9.

1. Przepis ust. 3 pkt 2, załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie wymogu automatycznego systemu podawania odpadów stosuje się do wszystkich instalacji do termicznego przekształcania odpadów od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis ust. 13, załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się od dnia:
1) 1 stycznia 2006 r. – w odniesieniu do instalacji, dla których wydano zezwolenie użytkowania i przystąpiono do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r.;
2) 1 stycznia 2003 r.- w odniesieniu do instalacji, dla których zostanie wydane zezwolenie użytkowania i przystąpiono do użytkowania po dniu 31 grudnia 2002 r.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W POROZUMIENIU:
MINISTER ŚRODOWISKA
________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11242

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions