Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegającym się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
3. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
4. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w ust. 1-3, wydaje się orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 2.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3.

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3.

§ 5.

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 282, poz. 2815).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 15878

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions