Ministerstwo 
Zdrowia
Refundacja


WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA
⇒ Grupa Wyszehradzka


Grupa Wyszehradzka (V4) jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej opartym na rocznym, rotacyjnym przewodnictwie jej czterech członków - Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Polski oraz spotkaniach przedstawicieli V4 na różnym szczeblu. Kraj sprawujący prezydencję opracowuje program współpracy na czas swojego przewodnictwa oraz raport, oceniany na corocznym szczycie premierów V4, podczas którego podsumowuje się działania i wyznacza nowe cele.

Od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. Grupie Wyszehradzkiej przewodniczyła Polska.

W ramach polskiej prezydencji Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkania:

- 21 marca 2013 r. - Spotkanie ekspertów na temat integrowania opieki zdrowotnej.
Celem spotkania eksperckiego było omówienie inicjatyw i wymiana doświadczeń państw Grupy Wyszehradzkiej na temat zintegrowanej opieki zdrowotnej. Ze względów technicznych, w spotkaniu ostatecznie nie wzięli udziału przedstawiciele Słowacji. Polska podzieliła się ogólnymi przemyśleniami na temat zintegrowania opieki zdrowotnej, a także wykorzystania tego typu modeli w poprawianiu działania systemów zdrowotnych. Polska koordynuje prace podgrupy, która dyskutuje problem integrowanej opieki zdrowotnej w ramach unijnego procesu refleksji na temat systemów opieki zdrowotnej.

Spotkanie przysłużyło się do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów na poziomie ekspertów zajmujących się integrowaną opieką zdrowotną.

- 22 marca 2013 r. - Spotkanie ekspertów na temat międzysektorowej współpracy w zakresie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem spotkania eksperckiego było omówienie kwestii związanych ze zjawiskiem społecznych nierówności w zdrowiu w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz wymiana doświadczeń na temat form skutecznej współpracy międzysektorowej w tym zakresie, a także barier utrudniających tę współpracę. Ze względów technicznych (bardzo zła pogoda i choroba czeskiej ekspertki), w spotkaniu ostatecznie wzięli udział jedynie przedstawiciele Polski i Węgier. Przedstawiciele Polski, eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, przedstawili wyniki prowadzonych przez siebie prac dotyczących przede wszystkim społecznych nierówności w zdrowiu oraz barier występujących przy podejmowaniu między sektorowy eh działań. Przedstawiciel Węgier, reprezentujący Narodowy Instytut Rozwoju Zdrowia, przedstawił m.in. wyniki czteroletniego pilotażu dotyczącego wyrównywania psychomotorycznych umiejętności dzieci w wieku 4-6 lat prowadzonego w jednej z biedniejszych dzielnic Budapesztu, a także działania podejmowane w zakresie poprawy stanu zdrowia mniejszości romskiej na Węgrzech. Prezentacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja, która m.in. pozwoliła na ustalenie wspólnych zainteresowań obu instytutów, a także pracowników ministerstwa zdrowia.
Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów na poziomie ekspertów zajmujących się integrowaną opieką zdrowotną.

- 25-26 kwietnia 2013 r. - Nieformalne Spotykanie Ministrów Zdrowia Grupy Wyszehradzkiej.
Wzięli w nim udział Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia Republiki Czeskiej Leoś Heger, przedstawicielka Ministra ds. Zdrowia Węgier Ildiko Kiss oraz Dyrektor Generalny Sekcji Zdrowia z Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej Mario Miklośi. Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczyli także podsekretarze stanu Krzysztof Chlebus i Igor Radziewicz-Winnicki.
Pierwszy panel spotkania poświęcony był wymianie doświadczeń w zakresie współpracy Ministerstw Zdrowia z jednostkami naukowo-badawczymi, które są jednocześnie podmiotami leczniczymi (instytuty, szpitale kliniczne). W drugiej części dyskusji reprezentanci państw przedstawili usytuowanie zdrowia publicznego w legislacji państw V4. Omówiono także działania dotyczące problemów zdrowotnych i realizacji celów polityki zdrowotnej oraz rozwiązania prawne, gwarantujące efektywne współdziałanie administracji państwowej w celu zapobiegania chorobom i przedłużania życia w dobrym zdrowiu.
Spotkanie przysłużyło się do wymiany doświadczeń, a rozpoczęta dyskusja będzie impulsem do dalszych prac na poziomie eksperckim.


Od 1 lipca 2013 r. przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej objęły Węgry.

Strona węgierska w dniach 26-27 września 2013 r. w Budapeszcie zorganizowała Nieformalne Spotkanie Ministrów Zdrowia Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii, Chorwacji i Słowenii. Polskiej delegacji na spotkanie przewodniczył podsekretarz stanu Krzysztof Chlebus.
Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom dotyczącym modernizacji sektora zdrowia i kwestii zdrowotnych w Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020. Ministrowie Zdrowia wymienili się także informacjami nt. bieżącej sytuacji w obszarze zasobów ludzkich w zdrowiu oraz stanu prac nad wdrożeniem dyrektywy UE o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2034

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions