Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Dz.U.07.247.1843 → z dnia 29 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić realizacja.”;

2) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz na wniosek upoważnionego podmiotu przydziela mu zakresy liczb służące jako unikalne numery identyfikujące recepty.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:
„2a. Upoważniony podmiot może wystąpić o przydzielenie zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Fundusz może zawierać z podmiotami zajmującymi się drukiem recept umowy określające sposób i warunki udostępnienia za pośrednictwem tych podmiotów zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty.
2c. Numery, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane tylko jeden raz.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw" zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawiane są wyłącznie na drukach w kolorze różowym, zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i wydawanych przez Fundusz lub wskazany przez niego podmiot; druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

5) § 37 i 38 otrzymują brzmienie:
„§ 37. Fundusz może wydawać upoważnionym podmiotom do dnia 30 czerwca 2008 r. druki recept, na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, odpłatnie, przy czym opłata może obejmować tylko koszt wytworzenia druków recept zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, a w szczególności nie obejmuje kosztów naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeń papieru i dystrybucji recept.

§ 38. Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 34289

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions