Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych


Dz.U.05.25.191

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu wykrycia gruźlicy, oraz zakażenia zpałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu, których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby, którym podlegają:
a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których, istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac;
2) tryb przeprowadzania badań, w tym:
a) terminy przeprowadzania badań,
b) sposób dokumentowania badań, oraz ich wyników,
c) wzór karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.


§ 2.

1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie lekarskie i laboratoryjne.
2. Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella; badania powinny być przeprowadzone z próbek pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.
3. Jeżeli przynajmniej z jednej próby, o której mowa w ust. 2, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako zakażonym odpowiednim czynnikiem chorobotwórczym.
4. W przypadku podejrzenia gruźlicy oraz podejrzenia zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym, niż wymieniony w ust. 2, przeprowadza się dodatkowe badania laboratoryjne.

§ 3.

Badanie, do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed:
1) podjęciem pracy;
2) rozpoczęciem nauki;
3) ponownym podjęciem pracy lub nauki, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym, o którym mowa w § 1.


§ 4.

1. Lekarz, na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych, wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia, lekarz wpisuje do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Lekarz przeprowadzający badanie lekarskie prowadzi ewidencję badań i ich wyników zawierającą:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;
2) numer ewidencyjny karty badania;
3) numer PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL- nazwę i numer dokumentu tożsamości;
4) datę wydania orzeczenia lekarskiego;
5) informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub kształcenia się;
6) potwierdzenie odbioru orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną.
2. Ewidencja badań, o której mowa w ust. 1, jest dostępna do wglądu organom właściwej inspekcji sanitarnej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 61, poz. 551), które zgodnie z art. 3 pkt 2 w związku z brzmieniem art. 4 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1938) utraciło moc z dniem 25 grudnia 2003 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 29648

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions