Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli


Dz.U.11.86.478 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli2)


Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
3) metody referencyjne badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;
6) sposób oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
7) szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
8) szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

§ 2.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz metody referencyjne badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie powinna zawierać zanieczyszczeń w postaci obecności:
1) skażenia mikrobiologicznego w ilościach przekraczających wymagania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybierającego postać kożucha, smugi lub piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, lub
3) materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów
- stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się.

§ 4.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska wyznacza punkty pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska, gdzie:
1) spodziewana jest większość osób kąpiących się lub
2) spodziewane jest największe ryzyko zanieczyszczenia, zgodnie z profilem wody w kąpielisku.

§ 5.

1. Parametry charakteryzujące jakość wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A w tabeli I.
2. Sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.

1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje oceny jakości wody w kąpielisku:
1) bieżącej – na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych, zgodnie z metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A w celu określenia przydatności wody do kąpieli;
2) sezonowej – na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych, zgodnie z metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej w odniesieniu do parametrów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w tabeli I w kolumnie A;
3) czteroletniej – przeprowadzonej na podstawie co najmniej 16 próbek, zgodnie ze sposobem klasyfikacji jakości wody w kąpielisku określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Przygotowanie oceny sezonowej polega na krótkim opisowym podsumowaniu wszelkich środków zarządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne zainteresowane podmioty.
3. Przez środki zarządzania rozumie się następujące działania podjęte w odniesieniu do wód w kąpieliskach:
1) określenie i regularną aktualizację profilu wody w kąpielisku;
2) określenie harmonogramu pobrania próbek;
3) kontrolę wody w kąpielisku;
4) ocenę jakości wody w kąpielisku;
5) klasyfikację wody w kąpielisku;
6) określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się;
7) informowanie społeczeństwa;
8) podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażenia osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.

§ 7.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody i przedstawionych wyników, przekazanych przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli i badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej, o której mowa w art. 34d ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A, przeprowadza bieżącą ocenę jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w celu określenia przydatności wody do kąpieli.

§ 8.

1. Sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie oceny jakości wody w kąpielisku, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, klasyfikuje wodę w kąpielisku, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Właściwy państwowy inspektor sanitarny może przeprowadzić klasyfikację jakości wody w kąpielisku na podstawie zestawu danych obejmującego mniej niż wymagane cztery sezony kąpielowe, jeżeli:
1) kąpielisko zostało niedawno wyznaczone;
2) wystąpiły zmiany, które mogą mieć wpływ na klasyfikację wody w kąpielisku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się wyłącznie wyniki próbek pobranych od momentu wystąpienia tych zmian.
5. Przy klasyfikacji wody w kąpielisku nie należy brać pod uwagę próbek pobranych:
1) podczas występowania krótkotrwałego zanieczyszczenia wywołanego skażeniem mikrobiologicznym, którego przyczyny można zidentyfikować i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od pierwszego naruszenia jakości wody w kąpielisku oraz w związku z wystąpieniem którego podejmowane są działania, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz
2) w celu potwierdzenia ustąpienia zanieczyszczenia, o którym mowa w pkt 1.
6. Nie wzięte pod uwagę próbki, o których mowa w ust. 5, zastępuje się dodatkową próbką pobraną 7 dni po ustąpieniu krótkotrwałego zanieczyszczenia.

§ 9.

1. Kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku, prowadzoną przez organizatora kąpieliska, dokumentuje się podając:
1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko;
2) datę pobrania planowanych próbek wody w kąpielisku, które nie powinno mieć miejsca później niż cztery dni po terminie wyznaczonym w harmonogramie pobrania próbek;
3) datę pobrania dodatkowych próbek wody, o których mowa w art. 163 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
4) informację o zanieczyszczeniu wody stwierdzonym w wyniku wizualnego nadzorowania lub badania wody;
5) informację o wystąpieniu sytuacji wyjątkowej będącej wydarzeniem lub splotem wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata oraz informację o zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek;
6) datę i godzinę poinformowania właściwego państwowego inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska i jego przyczynach;
7) datę i godzinę zamknięcia kąpieliska.
2. Organizator kąpieliska zapewnia podjęcie szybkich i właściwych środków zarządzania, w przypadku uzyskania informacji o niespodziewanej sytuacji, która wywarła lub zgodnie z uzasadnionymi przypuszczeniami może wywrzeć niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku oraz na zdrowie osób kąpiących się.
3. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowiednie kontrole, w przypadku gdy profil wody w kąpielisku wskazuje na możliwość zakwitu sinic, w celu szybkiego wykrycia zagrożenia zdrowia osób kąpiących się.
4. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowiednie kontrole, w przypadku gdy profil wody w kąpielisku wskazuje na tendencje do rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, w celu stwierdzenia ich obecności na akceptowalnym poziomie oraz zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.
5. Organizator kąpieliska nadzoruje wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń, takich jak pozostałości smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3-5, organizator kąpieliska podejmuje właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia tym niebezpieczeństwom, a w przypadku oszacowania potencjalnego zagrożenia zdrowotnego, podejmuje odpowiednie środki w celu poinformowania ludności.

§ 10.

Oceny kontroli wewnętrznej wykonywanej w ramach urzędowej kontroli jakości wody w kąpielisku dokonuje się przez:
1) ocenę realizacji harmonogramu pobrania próbek;
2) ocenę prawidłowości pobierania próbek wody oraz postępowania z próbkami w trakcie badania wody z kąpieliska;
3) ocenę prowadzonej dokumentacji, wymaganej od organizatora kąpieliska;
4) ocenę sposobu informowania osób kąpiących się o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER ŚRODOWISKA

MINISTER INFRASTRUKTURY


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpielisku i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37).
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7514

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions