Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.07.13.71 → z dnia 10 września 2007 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.06.09.42
Dz.Urz.MZ.08.08.47
Dz.Urz.MZ.09.03.12


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do działalności podstawowej Biura należy realizacja zagranicznych programów pomocy współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA lub inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz programów bilateralnych i innych programów wynikających z umów międzynarodowych.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Zespół do Spraw Mechanizmów Finansowych i Programów Europejskich;
2) Zespół do Spraw Programów Wzmocnienia Instytucjonalnego i Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006;
3) Zespół Administracyjno-Gospodarczy;
4) Zespół Księgowości i Finansów;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Bolesław Piecha


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4746

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions