Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Dz.U.06.161.1143
zmiana Dz.U.09.81.686
z dnia 24 września 2013 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych
za kontrolę zatruć produktami biobójczymi
oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi wraz ze wskazaniem zasięgu terytorialnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

1. Podmiotami obowiązanymi do zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym są:
1) lekarz, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer lub pielęgniarka w zakładzie opieki zdrowotnej;
2) osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki;
3) osoba fizyczna inna niż wymieniona w pkt 2, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
4) podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego lub substancji czynnej do obrotu;
5) organy nadzoru, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują zgłoszenia otrzymanych informacji o zatruciach produktami biobójczymi ośrodkowi toksykologicznemu właściwemu ze względu na zasięg terytorialny.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1491.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4785

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions