Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIURA DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY
W OCHRONIE ZDROWIA§ 1.

1. Do zadań Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „Biurem”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Biura, w tym działalności podstawowej, określonych w § 2 załącznika nr 1;
2) wdrażanie, koordynacja i obsługa zagranicznych programów pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika nr 1, zwanych dalej „programami”;
3) utrzymywanie kontaktów z właściwymi dla programów partnerami oraz instytucjami zagranicznymi lub krajowymi;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach;
5) opiniowanie i opracowywanie dokumentów dotyczących programów;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań z działalności Biura, do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz w każdym przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W trakcie wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 Biuro:
1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;
2) współpracuje ściśle z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1) realizację zadań Biura;
2) zarządzanie majątkiem Biura;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) ustalenie regulaminu wynagrodzeń;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy Biura;
7) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Biura, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zespół do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
2) Zespół do Spraw Programów w Sektorze Zdrowia;
3) Zespół Księgowości i Finansów;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu do Spraw Administracyjno-Gospodarczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ewidencją wyposażenia Biura, w tym:
a) prowadzenie ewidencji wyposażenia znajdującego się na stanie Biura i jego cechowanie,
b) przekazywanie do dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników sprzętu i urządzeń biurowych za pokwitowaniem i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
c) ubezpieczanie majątku Biura,
d) organizowanie transportu dla potrzeb Biura i prowadzenia rozliczeń zakupionego paliwa na podstawie kart przebiegu pojazdów znajdujących się w dyspozycji Biura oraz prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej eksploatacji tych pojazdów;
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, gospodarką materiałową i magazynową Biura, w tym:
a) uzgadnianie z pracownikami potrzeb w zakresie zaopatrzenia Biura w sprzęt, urządzenia i materiały biurowe niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań,
b) opracowywanie planu zakupów na podstawie dokonanych uprzednio uzgodnień i przedstawianie go do zatwierdzenia Dyrektorowi,
c) realizowanie zatwierdzonego planu zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie ewidencji ilościowej i bieżące rozliczanie stanu magazynu Biura, w uzgodnieniu z Zespołem Księgowości i Finansów,
e) dokonywanie bieżącej konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzanie likwidacji zbędnego wyposażenia we współpracy z Zespołem Księgowości i Finansów;
3) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Biura;
4) opracowywanie projektów wydawanych przez Dyrektora przepisów wewnętrznych dotyczących spraw administracyjno-gospodarczych Biura;
5) prowadzenie sekretariatu Biura;
6) organizowanie archiwizacji dokumentów Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi;
7) prowadzenie rejestru postępowań i umów dotyczących zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań rocznych w tym zakresie;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Zespołu Księgowości i Finansów należy:
1) prowadzenie rachunkowości Biura;
2) sporządzanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków;
3) sporządzanie planów wydatkowania środków na realizację programów Unii Europejskiej, Banku Światowego, programów finansowanych z innych źródeł, na podstawie planów opracowanych przez Zespół do Spraw Programów w Sektorze Zdrowia oraz Zespół do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
4) sporządzanie projektu planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w konsultacji z przedstawicielem pracowników Biura;
5) wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie w trakcie roku kalendarzowego zmian w planie finansowym Biura;
6) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych Biura;
7) rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
8) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu do Spraw Programów w Sektorze Zdrowia należy:
1) wdrażanie, koordynacja i obsługa programów, w tym:
a) opiniowanie i opracowywanie dokumentacji programów,
b) opiniowanie i opracowywanie modyfikacji dokumentów programów, w szczególności kart programów, przedkładanych do akceptacji przez uprawnioną instytucję dawcy środków programu,
c) inicjowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych w ramach współfinansowania krajowych programów, ze środków którymi dysponuje Biuro i do których stosuje się postanowienia polskich przepisów dotyczących zamówień publicznych,
d) współpraca z beneficjentami programów przy opracowywaniu i sporządzaniu dokumentów związanych z udzielaniem, w ramach realizacji programów, zamówień publicznych przez jednostki, które pełnią rolę zamawiającego i zostały wyznaczone dla tych programów jako instytucje wdrażające,
e) inicjowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, którymi dysponuje Biuro i do których stosuje się inne niż określone w polskim prawodawstwie procedury udzielania zamówień,
f) udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych związanych z realizacją programów,
g) nadzór i udział w sporządzaniu przez beneficjentów okresowych raportów merytorycznych i finansowych właściwych dla danego programu,
h) wspieranie beneficjentów programów poprzez doradztwo w zakresie poprawności proceduralnej i sposobów rozwiązywania problemów utrudniających terminową realizację programów,
i) monitorowanie postępu i raportowanie o stanie realizacji programów,
j) prowadzenie obsługi finansowej realizacji programów według właściwości rzeczowej we współpracy z Zespołem Księgowości i Finansów;
2) utrzymywanie kontaktów z właściwymi dla programów partnerami oraz instytucjami krajowymi lub zagranicznymi, w tym udział w posiedzeniach i pracach komitetów programów operacyjnych, komitetów monitorujących, grup i zespołów roboczych programów;
3) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach, w tym:
s) udzielanie pisemnych i telefonicznych informacji o programach oraz możliwościach i zasadach udziału,
b) upowszechnianie wśród jednostek sektora ochrony zdrowia informacji o programach,
c) prowadzenie strony internetowej Biura,
d) opiniowanie i opracowywanie dokumentów dotyczących programów realizowanych w sektorze ochrony zdrowia;
4) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem systemem i siecią teleinformatyczną, w tym:
a) inicjowanie i współtworzenie koncepcji systemu informatyzacji Biura,
b) przedkładanie Dyrektorowi wniosków dotyczących aktualizacji koncepcji informatyzacji Biura i narzędzi jej realizacji,
c) sporządzanie planów i harmonogramów realizacji przyjętych kierunków zastosowań informatyki w Biurze,
d) wnioskowanie w sprawach wyposażania Biura w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe, zgodnie z przyjętą koncepcją i kierunkami zastosowań informatyki,
e) opiniowanie i kontrola merytoryczna wszelkich zakupów dla potrzeb informatyzacji Biura,
f) udzielanie pracownikom Biura instruktażu przy wdrażaniu programów użytkowych oraz systemu informacji,
g) koordynowanie działań związanych z obsługą strony internetowej Biura;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1) opiniowanie, udział w opracowywaniu projektów umów, a także uzgadnianie lub udział w ich uzgadnianiu;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie ich stosowania w działalności Biura;
4) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Biurze regulują odrębne przepisy.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3913

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions