Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie


Dz.Urz.MZ.05.19.106

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SzczecinieNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 47 i Nr 8, poz. 75) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Barlinku;
2) Terenowy Oddział w Białogardzie;
3) Terenowy Oddział w Drawsku;
4) Terenowy Oddział w Goleniowie;
5) Terenowy Oddział w Gryficach;
6) Terenowy Oddział w Gryfinie;
7) Terenowy Oddział w Kołobrzegu;
8) Terenowy Oddział w Koszalinie;
9) Terenowy Oddział w Stargardzie Szczecińskim;
10) Terenowy Oddział w Szczecinku;
11) Terenowy Oddział w Świnoujściu;
12) Terenowy Oddział w Wałczu;
13) Dział Dawców, Analiz i Pobierania;
14) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
15) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
16) Dział Preparatyki;
17) Dział Ekspedycji;
18) Dział Zapewnienia Jakości;
19) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
20) Dział Finansowo-Księgowy;
21) Sekcja Techniczna;
22) Ambulatorium Przyzakładowe;
23) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (osobowych i socjalnych);
24) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
25) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5237

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions