Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze


Dz.Urz.MZ.05.13.55
zmiana Dz.Urz.MZ.04.04.31
Dz.Urz.MZ.07.12.46
Dz.Urz.MZ.10.01.18


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) wytwarzanie odczynników diagnostycznych;”;
2) w § 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) wykonywanie badań:
a) immunohematologicznych, w tym HLA,
b) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
c) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.”;
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Gorzowie Wielkopolskim;
2) Terenowy Oddział w Międzyrzeczu;
3) Terenowy Oddział w Skwierzynie;
4) Terenowy Oddział w Sulęcinie;
5) Terenowy Oddział w Żarach;
6) Terenowy Oddział w Żaganiu;
7) Dział Dawców i Pobierania;
8) Dział Preparatyki;
9) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
10) Dział Ekspedycji;
11) Dział Analiz Lekarskich;
12) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
13) Dział Zapewnienia Jakości i Sprawozdawczości;
14) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
15) Dział Finansowo-Księgowy;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obronnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7001

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions