Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA. 1)

z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego;
5) onkologicznego;
6) operacyjnego;
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.
2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.
3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa: 1) ginekologiczno-położniczego; 2) rodzinnego.
4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.

§ 2.

1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) diabetologicznego;
4) geriatrycznego;
5) internistycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego z dializoterapią;
8) neonatologicznego;
9) neurologicznego;
10) onkologicznego;
11) operacyjnego;
12) opieki długoterminowej;
13) opieki paliatywnej;
14) pediatrycznego;
15) psychiatrycznego;
16) ratunkowego;
71) rodzinnego;
18) środowiska nauczania i wychowania;
19) transplantacyjnego.
2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.
3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;
2) operacyjnego;
3) rodzinnego.
4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.. 3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 708), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245).


Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6020

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions