Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia


Dz.U.13.770 → z dnia 3 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia2)


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) minimalną funkcjonalność Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „systemem”;
2) warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w systemie.

§2.

System w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi związane z tworzeniem statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań, na podstawie gromadzonych danych:
1) dostęp do aktualnych wzorów formularzy sprawozdawczych;
2) automatyczne pobieranie danych lub ich ręczne wprowadzanie z innych systemów teleinformatycznych lub plików zewnętrznych;
3) automatyczną walidację danych wprowadzonych do systemu drogą elektroniczną oraz danych wprowadzonych do systemu ręcznie;
4) wizualizację wypełnionych raportów statystycznych;
5) bieżące zapisywanie danych gromadzonych za pomocą raportów statystycznych;
6) archiwizację prowadzonych raportów statystycznych;
7) przygotowywanie, udostępnianie i wysyłanie raportów statystycznych;
8) odbieranie raportów statystycznych wraz z zawartymi w nich danymi;
9) weryfikację raportów statystycznych;
10) tworzenie zbiorów danych ze zgromadzonych danych statystycznych, a następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz;
11) generowanie ze zintegrowanej bazy danych zbiorów danych ostatecznych w postaci elektronicznej pozwalającej na jej przetwarzanie i przekazanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie oraz według stanów i okresów ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
12) przekazywanie lub zapewnianie dostępu drogą elektroniczną do metadanych dotyczących struktury i jakości zbiorów danych oraz słowników pojęć, klasyfikacji i list kodowych; przez metadane rozumie się zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie.

§ 3.

W zakresie warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w systemie system jest zgodny z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach z następującymi normami, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia:
1) PN-EN ISO 13606-1:2013 Informatyka w ochronie zdrowia – Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,
2) PN-EN 13606:2-4:2009 Informatyka w ochronie zdrowia – Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,
3) PN-EN ISO 13606-5:2010 Informatyka w ochronie zdrowia – Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - albo normami lub wersjami norm je zastępującymi.

§ 4.

1. Administrator systemu w zakresie niezbędnym dla właściwego działania przypisanego mu systemu opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji.
2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz uwzględnia, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia, normę PN-EN ISO 27799:2010 Informatyka w ochronie zdrowia – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002, albo normę lub wersję normy ją zastępującą.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 lutego 2013 r. pod numerem 2013/0080/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3551

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions