Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Dz.U.13.321 → z dnia 7 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 i 1506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2
CN

Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
3 DN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,
b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że:
1) § 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2) § 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11284

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions