Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych


Dz.U.13.210 → z dnia 14 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych


Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. Nr 37, poz. 194) w § 1 uchyla się pkt 9.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu
MINISTER GOSPODARKI
MINISTER FINANSÓW
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1116.


Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3336

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions