Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta


Dz.U.13.160 → z dnia 31 stycznia 2013 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta


Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) formy i tryb współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zwanymi dalej „organami”, w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta, zwanych dalej „zakażeniami i chorobami zakaźnymi”;
2) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów;
3) terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych;
4) sposób udostępniania danych osób, u których podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z ich powodu, oraz okres ich przechowywania;
5) sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy;
6) rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy.

§ 2.

1. Współdziałanie organów w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych polega na:
1) uzgadnianiu sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które są niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
2) wzajemnym udzielaniu pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epizootycznego w zakresie:
a) prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, epizootycznych i postępowań dotyczących skażenia środowiska,
b) przeprowadzania badań laboratoryjnych lub weryfikacji wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych do badań od ludzi, zwierząt lub z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ze środowiska;
3) wzajemnym informowaniu o sposobach likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych, w tym o wydanych nakazach, zakazach, wytycznych i zaleceniach, lub na uzgadnianiu projektów wytycznych i zaleceń;
4) koordynowaniu działań informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego i uzgadnianiu treści publikowanych materiałów informacyjnych;
5) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych inspekcjach lub osób wyznaczonych do wykonania czynności w imieniu tych organów.
2. W ramach współdziałania w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniają sobie okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne lub epizootyczne oraz przygotowywane lub będące w posiadaniu tych organów informacje o charakterze statystycznym.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Współdziałanie organów odbywa się: 1) z urzędu – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 2) na wniosek – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5.

§ 3.

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

W przypadku otrzymania zgłoszenia:
1) podejrzenia lub rozpoznania u ludzi zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej:
a) pryszczycy,
b) wścieklizny,
c) wąglika,
d) brucelozy,
e) gruźlicy u osób mających kontakt ze zwierzętami gospodarskimi,
f) tularemii,
g) gorączki Q,
h) zespołu hemolityczno-mocznicowego i innych postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC),
i) grypy ptaków u ludzi,
2) stwierdzeniu w materiale biologicznym pobranym od człowieka obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w pkt 1
– właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5.

W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania u co najmniej dwóch osób zachorowania lub zgonu z powodu:
1) salmonelozy wywołanej przez pałeczki Salmonella inne niż Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C,
2) listeriozy,
3) kampylobakteriozy,
4) włośnicy
– jeżeli zachodzi podejrzenie, że wspólnym źródłem zakażenia osób chorych na tę chorobę lub zmarłych z jej powodu są zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6.

W przypadku stwierdzenia:
1) u zwierząt:
a) pryszczycy,
b) wąglika,
c) gruźlicy bydła,
d) brucelozy u bydła, kóz, owiec i świń,
e) przenośnej gąbczastej encefalopatii przeżuwaczy (TSE),
f) grypy ptaków,
g) tularemii,
h) wścieklizny,
i) włośnicy,
j) gorączki Q,
k) chlamydiozy ptaków,
2) w próbkach do badań pobranych od zwierząt obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby, o których mowa w pkt 1
– powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 7.

W przypadku stwierdzenia u zwierząt gospodarskich lub w produktach pochodzenia zwierzęcego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywoływać zakażenia i choroby zakaźne u ludzi, w tym kampylobakteriozy, salmonelozy u drobiu, bydła i świń, listeriozy lub toksoplazmozy, powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 8.

W przypadku wystąpienia zmian w środowisku naturalnym, mających lub mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt, organy przekazują sobie wzajemnie informacje o tych zmianach niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tych informacji.

§ 9.

Dane, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, organy:
1) udostępniają sobie wzajemnie:
a) do wglądu,
b) poprzez sporządzenie kopii papierowych lub
c) w postaci dokumentu elektronicznego;
2) przechowują przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 10.

1. Organy mogą posiadane siły i środki wykorzystywać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zapewniający realizację zadań określonych w przepisach o zakresie ich działania.
2. W przypadku przekazania sił i środków, o których mowa w ust. 1, następuje ono po sporządzeniu protokołu przekazania.

§ 11.

Organy w ramach współdziałania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonują w swoich laboratoriach badania mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne i inne w kierunku wykrywania biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.
§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MINISTER ŚRODOWISKA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 73, poz. 516), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892).


Dokument w wersji *pdf

Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3764

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions