Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


zmiana:
z dnia 20 grudnia 2012 r.


Dz.U.12.1082 → z dnia 28 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub w części;
4) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;
5) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego.

§ 2.

1. Staż podyplomowy, zwany dalej „stażem”, obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku:
1) lekarza – w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
2) lekarza dentysty – w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.
2. Staż z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny wymienionych w ust. 1 lekarz, lekarz dentysta odbywa w ramach staży cząstkowych.
3. Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych obejmuje również szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.
4. Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej – kurs z zakresu ratownictwa medycznego.
5. Oprócz szkoleń wymienionych w ust. 3 i 4 staż lekarza, lekarza dentysty obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

§ 3.

1. Staż lekarza trwa 13 miesięcy.
2. Staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, trwa 12 miesięcy.
3. Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.
4. Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. 2));
2) w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 1823, 185, 186,187 i 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) );
3) w przypadku choroby i macierzyństwa lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej; stosuje się wtedy odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 30, poz. 593, z późn. zm. 4));
4) w przypadku powołania lekarza lub lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia wojskowego;
5) w przypadku przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
5. Przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana.
6. Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 1, 3–5, i zakres ich odbywania określają dla:
1) lekarza – ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) lekarza dentysty – ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia – zwane dalej „ramowym programem”.
7. Lekarz, który posiada jednocześnie ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza i ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, nie może w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i lekarza dentysty.
8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie niż określony w ust. 3.
9. W odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej zgodę, o której mowa w ust. 8, może wyrazić Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 4.

1. Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.
2. W przypadku braku możliwości odbycia stażu przez lekarza, lekarza dentystę na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, okręgowa rada lekarska tej izby uzgadnia z inną okręgową radą lekarską możliwość odbycia przez lekarza, lekarza dentystę stażu na obszarze jej działania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okręgowa rada lekarska, na obszarze działania której lekarz, lekarz dentysta będzie odbywał staż, wpisuje tego lekarza, lekarza dentystę na listę członków i kieruje go do odbycia stażu.
4. Właściwa okręgowa rada lekarska wydaje:
1) lekarzowi – kartę stażu podyplomowego lekarza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
2) lekarzowi dentyście – kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia – zwane dalej „kartą stażu”;
3) lekarzowi – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4) lekarzowi dentyście – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
5. W przypadku likwidacji podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu lub skreślenia go z listy, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, albo w innych uzasadnionych przypadkach, lekarz, lekarz dentysta zostaje skierowany w celu kontynuacji stażu do innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu na zasadach, o których mowa w ust. 1–3.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, strony rozwiązują umowę o pracę zgodnie z art. 411 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy.

§ 5.

1. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełniają następujące warunki:
1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;
2) zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
3) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;
4) zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące szpitale ponadto:
1) udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;
2) zapewniają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.
3. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, spełnia następujące warunki:
1) ma co najmniej 5–letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
2) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;
3) określone w ust. 1 pkt 1 i 4.
4. W przypadku zmiany formy prawnej podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu, podmiot ten może nadal prowadzić staż lub staż cząstkowy, do czasu ponownego wpisu na listę, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu odpowiednich wymagań, określonych w ust. 1–3.
5. W przypadku powstania nowego podmiotu w wyniku przekształcenia lub reorganizacji podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu, podmiot ten może nadal prowadzić staż lub staż cząstkowy do czasu ponownego wpisu na listę, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu odpowiednich wymagań, określonych w ust. 1–3.

§ 6.

1. Umowa o pracę, o której mowa w art. 15 ust. 3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
1) w przypadku stażu lekarza – będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;
2) w przypadku stażu lekarza dentysty – będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;
3) mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4, umowę o pracę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających staż.
3. W przypadku niezrealizowania programu stażu w zakresie odbywania dyżurów medycznych z powodu ciąży lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4, umowę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas niezbędny do zrealizowania dyżurów medycznych obejmujących liczbę godzin niezrealizowanych dyżurów, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a.
4. W przypadku skierowania przez podmiot wymieniony w ust. 1 lekarza, lekarza dentysty do odbycia części stażu poza miejscowością, w której jest zatrudniony, koszty podróży pokrywa ten podmiot na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 lit. b.
5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł.

§ 7.

1. Podmiot uprawniony do prowadzenia stażu po zawarciu umowy o pracę z lekarzem, lekarzem dentystą, zwanym dalej „stażystą”, w porozumieniu z okręgową radą lekarską wyznacza koordynatora szkolenia stażysty, zwanego dalej „koordynatorem”.
2. W przypadku gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy kierownik podmiotu leczniczego wyznacza koordynatora spośród zatrudnionych w tym podmiocie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających specjalizację.
3. W przypadku gdy umowa o pracę ze stażystą jest zawarta z lekarzem dentystą prowadzącym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, funkcję koordynatora pełni ten lekarz.
4. Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów.
5. W przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie, o którym mowa w ust. 2, jest mniejsza niż 5 funkcję koordynatora pełni opiekun, o którym mowa w art. 15 ust. 3a ustawy, nadzorujący staż cząstkowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych albo z zakresu stomatologii zachowawczej.
6. Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów, w szczególności:
1) ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu;
2) zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty;
3) kieruje stażystów do odbycia staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego oraz na szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3–5;
4) dokonuje okresowych ocen przebiegu stażu, z udziałem ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem, kierowników innych podmiotów leczniczych, opiekunów stażystów;
5) wystawia stażystom opinie zawodowe, po zapoznaniu się ze stanowiskiem ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem, kierowników innych podmiotów leczniczych i opiekunów, dotyczące w szczególności uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zaangażowania w pracę, zdyscyplinowania, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
6) organizuje i przeprowadza, co najmniej raz na 2 tygodnie, seminaria dotyczące realizacji programu poszczególnych staży cząstkowych.
7. Koordynator wystawia opinię, o której mowa w ust. 6 pkt 5, oraz zalicza staż po stwierdzeniu jego zrealizowania, dokonując odpowiedniego wpisu w karcie stażu.
8. Podmiot uprawniony do prowadzenia stażu zawiera z koordynatorem umowę na wykonywanie czynności określonych w ust. 6 i 7.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, umowa na wykonywanie czynności określonych w ust. 6 i 7 jest zawierana pomiędzy koordynatorem a właściwym marszałkiem województwa.
10. Za wykonywanie czynności określonych w ust. 6 i 7 koordynator otrzymuje, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez marszałka województwa, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty, i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.

§ 8.

1. W przypadku gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy opiekuna, o którym mowa w art. 15 ust. 3a ustawy, wyznacza kierownik podmiotu leczniczego spośród lekarzy, lekarzy dentystów, którzy spełniają wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy, z tym że w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2. W przypadku gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest indywidualna praktyka lekarska wykonywana przez lekarza dentystę lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wykonywana przez lekarza, lekarza dentystę opiekunem jest lekarz, lekarz dentysta prowadzący tę praktykę.
3. W przypadku gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy kierownik podmiotu leczniczego, ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem na czas nieobecności opiekuna wyznacza do wykonania funkcji opiekuna innego lekarza, lekarza dentystę posiadającego równorzędne kwalifikacje.
4. Opiekun może nadzorować wykonywanie zawodu przez jednego stażystę, a w sytuacji szczególnie uzasadnionej, za zgodą koordynatora, przez dwóch stażystów.
5. Opiekuna można wyznaczyć dla stażu cząstkowego lub jego części.

§ 9.

1. Opiekun jest odpowiedzialny za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej.
2. Opiekun w szpitalu w szczególności:
1) zaznajamia stażystę z organizacją szpitala;
2) sprawdza, w ciągu pierwszego miesiąca odbywania stażu cząstkowego, umiejętności stażysty w zakresie postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
3) prowadzi wspólnie ze stażystą od 3 do 5 pacjentów, konsultuje i akceptuje proponowane przez stażystę badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznanie choroby, sposób leczenia w szpitalu (zastosowanie leków, zabiegów operacyjnych i innych zabiegów lekarskich, pielęgnacji), rehabilitacji oraz leczenia poszpitalnego;
4) bezpośrednio nadzoruje wykonywanie przez stażystę zabiegów diagnostycznych i leczniczych, których technikę powinien opanować w stopniu umożliwiającym samodzielne ich wykonywanie;
5) wykonuje wspólnie ze stażystą zabiegi operacyjne oraz stosowane metody diagnozowania albo leczenia stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta;
6) bezpośrednio bierze udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach;
7) nadzoruje prowadzenie przez stażystę historii choroby pacjenta i innej dokumentacji medycznej;
8) konsultuje proponowane przez stażystę epikryzy, w tym również sporządzane po badaniu pośmiertnym pacjenta;
9) zaznajamia stażystę z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
10) konsultuje przygotowane przez stażystę opisy przypadków, prace poglądowe i inne opracowania;
11) ustala harmonogram dyżurów medycznych stażysty, o których mowa w § 12 ust. 1, i potwierdza ich realizację;
12) przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych programem;
13) przekazuje koordynatorowi stanowiska dotyczące opinii, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 5.
3. Opiekun w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego innym niż szpital lub opiekun, o którym mowa w § 8 ust. 3, w szczególności:
1) zapoznaje stażystę z organizacją pracy w przychodni i w gabinecie lekarskim;
2) nadzoruje wykonywane przez stażystę badania pacjenta, ustala rozpoznania, wykonywania zabiegów lekarskich, zabiegów stomatologicznych, akceptuje proponowane badania diagnostyczne, sposób leczenia i rehabilitacji;
3) ocenia zaproponowane przez stażystę projekty recept, opinie, orzeczenia lekarskie oraz skierowania do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów;
4) wykonuje odpowiednio czynności określone w ust. 2 pkt 3–13.

§ 10.

Stażysta ma obowiązek:
1) prowadzić kartę stażu oraz ankietę, o której mowa w § 4 ust. 4;
2) zapoznać się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem.

§ 11.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż w indywidualnej praktyce lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza, lekarza dentysty zatrudnionego w podmiocie leczniczym.

§ 12.

1. Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne, zwane dalej „dyżurami”, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu, z tym że:
1) kobieta będąca w ciąży jest zwolniona z pracy w porze nocnej;
2) stażysta sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 może pracować w porze nocnej wyłącznie po wyrażeniu na to zgody.
2. Stażysta, o którym mowa w ust. 1, pełni dyżur:
1) jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego – na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego;
2) pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zawodu.
3. Do lekarza niebędącego opiekunem i pełniącego nadzór nad stażystą w trakcie dyżuru stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2 pkt 3–7.
4. Stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut:
1) w oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii;
2) w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej;
3) w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
4) w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej.
5. Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.
6. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 3, liczba dyżurów w miesiącu może być większa niż określona w ust. 4, z zachowaniem norm czasu pracy lekarzy wynikających z przepisów o działalności leczniczej.

§ 13.

1. W przypadku stażysty będącego lekarzem staż cząstkowy kończy się złożeniem kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych odpowiednio ramowym programem tego stażu, w terminie przewidzianym w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu.
2. W przypadku stażysty będącego lekarzem dentystą złożenie kolokwium z zakresu stażu w dziedzinie stomatologii poprzedzone jest złożeniem sprawdzianów z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji.
3. Kolokwium przeprowadza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem szpitala lub kierownik będący lekarzem, lekarzem dentystą w podmiocie leczniczym, w którym lekarz, lekarz dentysta odbywał staż, a w przypadku stażysty, który odbywał staż w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, lekarz, lekarz dentysta wyznaczony przez okręgową radę lekarską, z udziałem opiekuna stażysty.
4. W przypadku gdy kierownik podmiotu leczniczego nie jest lekarzem, do przeprowadzenia kolokwium wyznacza lekarza niebędącego opiekunem.
5. Pozytywny wynik kolokwium jest podstawą zaliczenia stażu i dokonania odpowiedniego wpisu w karcie stażu.
6. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku kolokwium przeprowadzający kolokwium wskazuje rodzaj umiejętności, których stażysta nie opanował w sposób zadowalający, i wyznacza termin kolokwium uzupełniającego.
7. W przypadku uzyskania przez stażystę dwukrotnie negatywnego wyniku kolokwium uzupełniającego opiekun informuje o tym koordynatora, który kieruje stażystę do odbycia dodatkowego przeszkolenia, a po jego zakończeniu wyznacza nowy termin kolokwium i odnotowuje ten fakt w karcie stażu.
8. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 7, stażysta odbywa niezależnie od realizacji ramowego programu.

§ 14.

1. Staż obejmujący szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz ratownictwa medycznego kończy się złożeniem sprawdzianu w terminie określonym indywidualnym harmonogramem stażu.
2. Sprawdziany, o których mowa w ust.1, przeprowadzają:
1) lekarz wyznaczony przez kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS;
2) główny lekarz orzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
3) osoby wyznaczone przez okręgową radę lekarską – z zakresu bioetyki i prawa medycznego;
4) osoba wyznaczona przez ordynatora lub innego lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym – z zakresu ratownictwa medycznego.
3. W przypadku uzyskania przez stażystę dwukrotnie negatywnego wyniku sprawdzianu wymienionego w ust. 2 koordynator, na wniosek stażysty, wyznacza ponownie termin kolejnego sprawdzianu lub kolokwium z danego zakresu i odnotowuje ten fakt w karcie stażu.

§ 15.

1. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów i sprawdzianów, o których mowa w § 13 i 14.
2. Właściwa okręgowa rada lekarska potwierdza zaliczenie stażu.
3. Stażysta, który ubiega się o potwierdzenie zaliczenia stażu, składa we właściwej okręgowej izbie lekarskiej wypełnioną ankietę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 albo 4.
4. Okręgowa rada lekarska na podstawie wypełnionych ankiet, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4, dokonuje oceny stażu i przekazuje tę ocenę oraz zbiorcze wyniki ankiet marszałkowi województwa, wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 16.

1. Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.
2. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami:
1) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”;
2) konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz psychiatrii, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty – konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją;
3) Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych;
4) Naczelnej Rady Lekarskiej.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołu ekspertów zapewnia CMKP.
4. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1, do wniosku dołącza potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
1) trybu odbywania stażu podyplomowego;
2) przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;
3) uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w krajach, w których dotychczas wykonywał zawód;
4) programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania;
5) organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego;
6) potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
7) dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;
8) opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy.
5. Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż określony w art. 15 ust. 2 ustawy i w § 3 ust. 1 i 2 oraz że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty.
6. Lekarz lub lekarz dentysta, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje ramowy program w nieuznanej części.

§ 17.

1. Marszałek województwa, uwzględniając zasady i tryb odbywania stażu, a także przewidywaną liczbę absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, określa corocznie, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, liczbę miejsc dla stażystów w poszczególnych podmiotach uprawnionych oraz ustala ogólną liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze danego województwa, z wyjątkiem lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej i zobowiązanych do odbycia stażu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje corocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca.

§ 18.

1. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu osobom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 19, marszałek województwa przekazuje:
1) podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem, lekarzem dentystą umowę na odbycie stażu;
2) podmiotom prowadzącym szkolenie;
3) okręgowym izbom lekarskim.
2. Środki finansowe, które marszałek województwa przekazuje:
1) podmiotowi wymienionemu w ust. 1 pkt 1 – obejmują:
a) wynagrodzenia stażystów oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o ile podmiot tworzy ten fundusz,
b) ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu,
c) w przypadku podmiotu zatrudniającego lekarza dentystę stażystę – również dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu przez tego stażystę;
2) podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 2 – obejmują koszty prowadzenia szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3–5, dla stażystów zatrudnionych na obszarze województwa;
3) podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 3 – obejmują koszty czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji przez okręgową radę lekarską zadań określonych w rozporządzeniu.
3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, ustala się w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych.
4. Wysokość środków finansowych, o których mowa:
1) w ust. 2 pkt 2 – ustala corocznie marszałek województwa w porozumieniu z właściwym podmiotem zobowiązanym do prowadzenia szkolenia;
2) w ust. 2 pkt 3 – ustala się w wysokości 210 zł od każdego członka izby skierowanego do odbycia stażu;
3) w ust. 2 pkt 1 lit. c – ustala się w wysokości 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę.
5. Koszty wszystkich szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3–5, nie mogą przekroczyć kwoty 1361 zł na jednego stażystę.
6. Osoba przeprowadzająca szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 3–5, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 116 zł za każde 60 minut szkolenia.
7. Środki finansowe, zapewniające odbycie stażu, w przypadku ich niewykorzystania podlegają niezwłocznie zwrotowi do właściwego marszałka województwa.

§ 19.

1. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej są przekazywane przez właściwą jednostkę budżetową resortu obrony narodowej na podstawie umowy na prowadzenie stażu, zawartej pomiędzy działającym w imieniu Ministra Obrony Narodowej szefem jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do spraw zdrowia a kierownikiem podmiotu leczniczego, uprawnionego od prowadzenia stażu.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) uposażenie lekarza i lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w § 20 ust. 2;
2) ryczałt w wysokości, o której mowa w § 18 ust. 3, obejmujący wynagrodzenie koordynatorów, koszty czynności administracyjnych i inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu;
3) w przypadku podmiotu prowadzącego staż lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej, również dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu stażu w wysokości, o której mowa w § 18 ust. 4 pkt 3;
4) koszty szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3–5, które nie mogą przekroczyć kwoty 1361 zł;
5) wynagrodzenie, o którym mowa w § 18 ust. 6.

§ 20.

1. Do lekarza, lekarza dentysty powołanego do zawodowej służby wojskowej i zobowiązanego do odbycia stażu nie stosuje się przepisów § 4 ust. 2, 3 i 5, § 6 oraz § 18.
2. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje uposażenie określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 21.

Lekarz, lekarz dentysta, który rozpoczął staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywa go zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 22.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 5)

MINISTER ZDROWIA
1) ) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1463, z 2011 r. Nr 113, poz. 657, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 622.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 i Nr 207, poz. 2118, z 2005 r. Nr 133, poz. 1126, z 2007 r. Nr 127, poz. 882, Nr 160 poz. 1137, z 2008 r. Nr 81, poz. 486 oraz z 2009 r. Nr 55, poz. 457, które utraciło moc z dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).


Dokument w wersji *pdf

załączniki w wersji .doc:
Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 35483

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions