Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu


Dz.Urz.MZ.04.05.49
Zmiana z dnia 9 sierpnia 2005 r.
Dz.Urz.MZ.06.11.57
Dz.Urz.MZ.07.12.59
Dz.Urz.MZ.10.01.04
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


ZARZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz.88).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124 poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.

ZAŁĄCZNIK


S T A T U T
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w Kaliszu


Rozdział I
Nazwa, siedziba, obszar działania.


§ 1.

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym Centrum” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia.
2. Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod nr 99-00328 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000017445.

§ 2.

Regionalne Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682, z poźn. zm.).

§ 3.

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz.
2. Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje powiaty wchodzące w skład województwa wielkopolskiego: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział II
Cele i zadania Regionalnego Centrum


§ 4.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

§ 5.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w regionalnym centrum;
3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
4) wytwarzanie krwi i jej składników;
5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
7) wytwarzanie surowic diagnostycznych;
8) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;
9) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
10) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
11) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
12) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
13) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
14) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
15) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
16) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
17) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
18) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
19) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6.

1. Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

§ 7.

Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo - rozwojowymi, stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.


§ 8

Regionalne Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów;
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy;
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
10) wykonywanie badań:
a) krzepnięcia i hemostazy,
b) immunohematologicznych, w tym HLA,
c) genetycznych (biologia molekularna),
d) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum.


§ 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Koninie;
2) Terenowy Oddział w Krotoszynie;
3) Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
4) Terenowy Oddział w Ostrzeszowie;
5) Terenowy Oddział w Turku;
6) Dział Dawców:
a) rejestracja krwiodawców,
b) gabinet lekarski,
c) pracownia pobierania krwi,
d) pracownia preparatyki,
e) pracownia ekspedycji;
7) Dział Laboratoryjny:
a) pracownia chemiczna analiz lekarskich,
b) pracownia grup krwi krwiodawców,
c) pracownia czynników zakaźnych przenoszonych przez krew,
d) pracownia biologii molekularnej,
e) pracownia serologiczna badań konsultacyjnych,
f) pracownia układu HLA i immunopatologii ciąży,
g) pracownia produkcji zestawów testowych;
8) Pracownia Zapewnienia Jakości;
9) Konsultant ds. Krwiolecznictwa;
10) Główny Księgowy z Sekcją Rachunkowo – Budżetową;
11) Sekcja Służb Pracowniczych;
12) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Sekcja ds. Zaopatrzenia i Transportu, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych;
14) Sekcja Techniczna;
15) Stanowisko ds. Marketingu;
16) Stanowisko ds. Obronnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określi regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.

§ 10.

1. Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Regionalnego Centrum.
2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3. Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.
4. Dyrektor Regionalnego Centrum podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców.
7. Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 11.

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym
i zakupionym).
§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2. Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Zdrowia.

§ 13.

1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

§ 14.

Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz Regionalnego Centrum.

§ 15.

1. Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:
1) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia;
2) wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;
3) z budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia na wykonanie określonych zadań.
2. Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 16.

Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych ze źródeł innych niż od organu założycielskiego.

§ 17.

O podziale zysku decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.


§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 19.

Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Ministra Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9483

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions