Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii


Dz.U.12.73 → z dnia 20 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi, w jednostkach naukowych realizujących zadania w zakresie badań naukowych nad problematyką narkomanii, zwanych dalej „jednostkami naukowymi”.

§ 2.

Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze są przechowywane przez jednostki naukowe w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub zniszczeniem, w pomieszczeniu wyposażonym w drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi bądź innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń, w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 3.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze używane do celów naukowych podlegają ewidencji.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:
1) na stronie tytułowej - nazwę i adres siedziby jednostki naukowej;
2) na kolejno ponumerowanych stronach - odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:
- liczbę porządkową,
- datę przyjęcia,
- źródło pochodzenia,
- oznaczenie dokumentu przychodu,
- ilość przyjętą wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej,
b) w odniesieniu do rozchodu:
- liczbę porządkową,
- datę pobrania,
- ilość pobraną wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,
c) saldo po przyjęciu lub pobraniu,
d) ewentualne uwagi.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu teleinformatycznego gwarantującego, że żadne wpisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty wpisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem oraz imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji.
4. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
5. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej należy:
1) zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2;
2) dokonywać, jeden raz w miesiącu, wydruku prowadzonej ewidencji.
6. Podpisane przez kierownika jednostki naukowej albo osobę przez niego upoważnioną wydruki, o których mowa w ust. 5 pkt 2, obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTER FINANSÓW1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R (Dz. U. Nr 236, poz. 2370), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431).


Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3673

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions