Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji


Dz.Urz.MZ.11.10.75 → z dnia 09 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji


Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 150) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2011 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5317

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions