Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych


Dz.U.11.294.1744 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815, z 2004 r. Nr 258, poz. 2586 oraz z 2008 r. Nr 92, poz. 580) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 500 zł.”.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4046

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions