Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie


Dz.Urz.MZ.11.8.67 → z dnia 27 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieNa podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z 2011 r. Nr 112, 654) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, zwany dalej ,,Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Pan Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Członkowie:
a) Prof. dr hab. Marian Reinfuss, Kierownik Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Konsultant krajowy w dziadzinie radioterapii onkologicznej,
b) Prof. Marek Nowacki, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Instytutu Onkologii,
c) Prof. Leszek Królicki, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d) Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski - Śliż, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, członek rady naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
e) Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
f) Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
g) Witold Kmiotek, Zastępca Dyrektora ds. techniczno – administracyjnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
h) Prof. dr hab. Andrzej Hellmann, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
i) Prof. dr hab. Jacek Jassem, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
j) Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, Kierownik Zakładu Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,
k) przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
m) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
n) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
o) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
p) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a –k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, która polegać ma na zmianie przedmiotu i zakresu działania tego Instytutu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu,
w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm. 2))
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części
46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§7.

1. Zespół obowiązany jest przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię,
o której mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6218

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions