Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Dz.Urz.MZ.11.8.66 → z dnia 27 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach
Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”;
2) Zastępca Przewodniczącego - Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechnika Wrocławska;
3) członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
b) Prof. dr hab. n. med. Michał Wojtalik, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
c) Dr n. med. Jacek Kaperczak, Kierownik Oddział Kardiochirurgii Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
d) Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak, Politechnika Śląska, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych w Gliwicach,
e) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska.

§ 3.

1. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:
1) ocena oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii o ofertach złożonych na konkurs dotyczący wyłonienia wykonawców zadań wdrożeniowych w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”;
2) w przypadku zadań wdrożeniowych i badawczych realizowanych przez Koordynatora Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” – ocena i odbiór tych prac.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 3 i 8 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego zadania określone w ust. 3 i 8 wykonuje wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia otrzymują wszyscy członkowie Zespołu.
7. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
9. W protokole zamieszcza się treść wniosków i rekomendacji powziętych przez Zespół, które, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6285

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions