Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.7.63 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie likwidacji
Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2012 r. likwiduje się państwową jednostkę budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwaną dalej „Biurem”.
2. Likwidacja Biura dokonana zostanie w trzech etapach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje rozpoczęcie likwidacji Biura.

§ 2.

1. Mienie znajdujące się w posiadaniu Biura w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwu Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Decyzję o przeznaczeniu mienia podjęto w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.
3. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, będzie następowało w trzech etapach, stosownie do etapów likwidacji i będzie obejmowało tę część mienia, która wiązała się będzie z danym etapem likwidacji.
4. Należności i zobowiązania likwidowanego Biura z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją Biura wykonuje Dyrektor Biura, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca Dyrektora Biura.
2. Dyrektor Biura jest zobowiązany do realizowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem likwidacji Biura.
3. Zakres czynności Dyrektora Biura związanych z przeprowadzeniem likwidacji Biura określony został w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. Z dniem przejęcia przez Ministerstwo Zdrowia zadań realizowanych przez Biuro, o których mowa w załączniku nr 1 w Tabeli nr 2 i 3 oraz w terminach ustalonych w tym załączniku, pracownicy Biura stają się pracownikami Ministerstwa Zdrowia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).
2. Do dnia likwidacji Biuro prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 47), z wyłączeniem zadań przejętych do tego czasu przez Ministerstwo Zdrowia, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia przygotuje projekt zmian w budżecie części 46 budżetu państwa i w planie finansowym Ministerstwa Zdrowia, uwzględniając terminy przejmowania przez Ministerstwo Zdrowia zadań Biura, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 6.

Dyrektor Biura jest obowiązany do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie do dnia 31 października 2011 r.

§ 7.

Ogólny nadzór nad likwidacją Biura sprawuje Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie:
1) przejmowanych zadań – nadzór sprawuje Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, z wyjątkiem spraw z zakresu Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (PPW), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla II Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia Publicznego 2008-2013 (PDZ), w zakresie których nadzór sprawuje Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia;
2) przejmowania mienia – nadzór sprawuje Biuro Administracyjno – Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia;
3) przejmowania pracowników – nadzór sprawuje Biuro Kadr Ministerstwa Zdrowia;
4) spraw sprawozdawczo-finansowych – nadzór sprawuje Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 i Nr 144, poz. 855.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5545

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions