Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.11.7.62 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Jolanta Skolimowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Barbara Witkowska, radca Ministra w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pani Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
b) Pani Maria Stachowska – Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
c) Pani Alicja Spaczyńska – Wiceprezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
d) Pani Alicja Stanikowska - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
e) Pani Zofia Piasecka - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
f) Pani Izabela Ćwiertnia - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
g) Pani Olga Wawrzynkiewicz – Jabłońska – adwokat reprezentująca Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
h) Pani Lucyna Dargiewicz – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
i) Pani Emilia Kin – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
j) Pani Krystyna Kusztal – pielęgniarka realizująca świadczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
k) Pani Jolanta Jabłońska, główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
l) Pani Wanda Szelachowska – Kluza, główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 lit. a – k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji modelu:
1) realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
2) funkcjonowania w systemie podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki rodzinnej i pielęgniarki praktyki.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.
4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność, po opracowaniu propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6205

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions