Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej


Dz.Urz.MZ.11.7.61 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie Komisji Ekonomicznej


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:
1) regulamin Komisji Ekonomicznej, zwanej dalej „Komisją”, określający jej organizację, sposób i tryb działania, a także sposób wyłaniania i odwoływania przewodniczącego oraz członków Komisji;
2) tryb wyłaniania członków Komisji na poszczególne posiedzenia w sprawie prowadzenia negocjacji;
3) sposób prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej Komisji.

§ 2.

Regulamin Komisji został określony w załączniku do zarządzenia.

§ 3.

Komisja, działając w składach, określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej „zespołami negocjacyjnymi”, prowadzi negocjacje w sprawie wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

§ 4.

1. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji, zwany dalej „zastępcą przewodniczącego”, zapewnia ustalenie interdyscyplinarnego składu poszczególnych zespołów negocjacyjnych w drodze losowania.
2. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego wskazuje osobę kierującą prowadzeniem negocjacji w każdym z zespołów negocjacyjnych.

§ 5.

1. Obsługę organizacjo-techniczną Komisji, w tym obsługę zespołów negocjacyjnych zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz sekretarz Komisji, współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Komisji.
2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, odpowiada w szczególności za protokołowanie przebiegu posiedzeń Komisji oraz procesów negocjacyjnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7997

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions