Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej


Dz.Urz.MZ.11.6.53 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo – doradczy do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pani dr. hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska – Orłowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
3) Sekretarz Zespołu – Pani mgr Marta Fijołek - starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
b) Pan Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie,
c) Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
d) Pan dr n. med. Marek Kiljański - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
e) Pan dr hab. prof. nadzw. Marek Żak – Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
f) Pani dr n. med. Anna Czernuszenko – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
g) Pani Jolanta Kłopotowska – pracownik Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
h) Pani lek. med. Justyna Kozera - pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” w Konstancinie,
i) co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Pani mgr Marzena Drewniacka - Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
k) Pani lek. Urszula Gołaszewska – główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
l) l)Pani lek. Krystyna Czaplicka - Trojanowska - Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 i 4 lit. b - i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie standardów postępowania w rehabilitacji medycznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się
w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom,
o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).
§ 8.

Przewodniczący Zespołu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia standardów postępowania w rehabilitacji medycznej, o których mowa w § 4, nie później jednak niż z dniem 31 lipca 2012 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6452

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions