Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią


Dz.Urz.MZ.11.6.52 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologiąNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół przygotowujący kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Włodarczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Marek Nowacki – Członek Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych;
3) pozostali Członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Alicja Chybicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
b) prof. dr hab. Jacek Jassem – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
c) prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
d) prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
f) prof. dr hab. Marian Reinfuss – konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
g) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski – Śliż – konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc,
h) prof. dr hab. Jerzy Stelmachów – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
i) prof. dr hab. Cezary Szczylik - Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego,
j) prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii,
k) prof. dr hab. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
l) prof. dr hab. Krzysztof Herman – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
m) prof. dr hab. Jarosław Reguła – Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie
n) prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
o) dr Anna Koper – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
p) prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski – konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
r) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
s) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
t) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
u) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
w) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
x) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
y) przedstawiciel Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a-p, wyrażają zgodę na udział
w pracach Zespołu.
§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu kierunków zmian w obrębie działań związanych z onkologią,
w szczególności w zakresie:
1) rozmieszczenia terytorialnego ośrodków naukowo-badawczych o profilu onkologicznym, szpitali zawierających w swojej strukturze oddziały onkologiczne i szpitali onkologicznych świadczących kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki oraz leczenia nowotworów;
2) zmian w programie szkolenia lekarzy;
3) zmian w programie wieloletnim „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, we współpracy z Radą ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych.

§ 5.

1. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań
w zakresie zadań, o których mowa w § 4, nie później niż w dniu 1 października 2011r.
2. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanych przez Zespół propozycji, o których mowa w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. Ustalenia, wnioski i opinie w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Zespół może podejmować decyzje poza posiedzeniem w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może powoływać spośród Członków Zespołu podzespoły
i ich przewodniczących do realizacji określonych zadań lub przydzielać określone zadania poszczególnym Członkom Zespołu.
2. Z realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, sporządza się pisemne stanowiska dla Przewodniczącego Zespołu.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną podzespołów zapewnia:
1) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia – w zakresie związanym z opracowaniem rozwiązań organizacyjnych, określających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz z zapewnieniem jakości w ochronie zdrowia;
2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w zakresie związanym z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem, likwidacją i funkcjonowaniem instytutów badawczo-rozwojowych, z wyższym szkolnictwem medycznym oraz kształceniem kadr medycznym;
3) Departament Polityki Zdrowotnej – w zakresie związanym z prowadzeniem spraw dotyczących programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

§ 9.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu Członkom Zespołu oraz osobom, o których
mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem
w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46-Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność,
ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 12.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawi wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6411

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions