Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej


Dz.Urz.MZ.11.6.51 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw opieki długoterminowej.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Monika Przygucka-Gawlik – radca Ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr n. med. Elżbieta Szwałkiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
3) Sekretarz Zespołu – Marzena Drewniacka – Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Grażyna Śmiarowska – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
b) prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) prof. dr hab. Barbara Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku,
d) dr n. med. Marzena Dubiel – specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Kraków,
e) prof. nadzw. dr hab. Marek Żak – Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
f) dr Stanisław Hapyn – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu,
g) dr n. med. Stanisław Kłęk – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
h) dr Krzysztof Bońkowski – specjalista geriatrii, Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ nr 1 w Rzeszowie,
i) prof. dr hab. Piotr Błędowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
j) Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a – i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie Narodowego Programu Opieki Długoterminowej;
2) opracowanie standardów opieki długoterminowej, w tym rehabilitacji, pielęgnowania i leczenia;
3) opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
a) rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki długoterminowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki długoterminowej i stanu zasobów w opiece długoterminowej,
c) propozycji rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób przewlekle chorych;
4) opiniowanie wdrażanych rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie osób przewlekle chorych.
2. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się
w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół zajmuje stanowisko w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.


§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom,
o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6439

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions