Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Ministra Zdrowia o zamiarze i przyczynach podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie


Dz.Urz.MZ.11.6.59 → z dnia 1 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 sierpnia 2011 roku
o zamiarze i przyczynach podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm2)) ogłasza się co następuje:

1. Minister właściwy do spraw zdrowia zamierza dokonać podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, w wyniku którego zostaną utworzone dwie państwowe instytucje kultury: Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki oraz Narodowe Muzeum Nauk Medycznych.
2. Przyczyną planowanego podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie jest konieczność wyodrębnienia ze struktury tej instytucji Zbiorów Specjalnych i utworzenia na ich bazie Narodowego Muzeum Nauk Medycznych w celu:
1) zapewnienia ochrony unikatowych dzieł i eksponatów, polegającej w szczególności na właściwym gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji zabytków dotyczących historii nauk medycznych oraz innych obiektów kultury materialnej związanych z medycyną;
2) udostępnienia Zbiorów Specjalnych, jako stałej ekspozycji, służących zaspokojeniu potrzeb publicznych w tym zakresie.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5550

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions