Ministerstwo 
Zdrowia


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2011 r.


Dz.Urz.MZ.11.6.56 → z dnia 1 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2011 r.


Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 22 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2011 wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4760

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions