Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Dz.Urz.MZ.11.5.47 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE 1)
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 35) w § 1 w pkt 2 lit. u otrzymuje brzmienie:
„u) Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5086

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions