Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu


Dz.Urz.MZ.11.5.44 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawyz dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 55, z 2006 r. Nr 17, poz. 87 oraz z 2009 r. Nr 13, poz 59) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Głogowie;
2) Terenowy Oddział w Legnicy;
3) Terenowy Oddział w Lubinie;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
6) Dział Ekonomiczny;
7) Dział Ekspedycji Krwi;
8) Dział Księgowości;
9) Dział Laboratoryjny;
10) Dział Metodyczno-Organizacyjny;
11) Dział Preparatyki Krwi;
12) Dział Techniczny;
13) Dział Zamówień Publicznych i Zapatrzenia;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
16) Sekcja Informatyki;
17) Sekretariat;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy – Osoba Wykwalifikowana4);
22) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska;
23) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96,poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt 2.3 Szczegółowych Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143, z późn. zm.).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4500

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions