Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu


Dz.Urz.MZ.11.4.38 → z dnia 14 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 kwietnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 49, z późn. zm.4)) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Koninie;
2) Terenowy Oddział w Krotoszynie;
3) Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
4) Terenowy Oddział w Ostrzeszowie;
5) Terenowy Oddział w Turku;
6) Dział Dawców;
7) Dział Laboratoryjny;
8) Dział Zapewnienia Jakości;
9) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
10) Sekcja do Spraw Zaopatrzenia i Transportu;
11) Sekcja Rachunkowo-Budżetowa;
12) Sekcja Służb Pracowniczych;
13) Sekcja Techniczna;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96,poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 12, poz. 51,z 2006 r. Nr 11, poz. 57, z 2007 r. Nr 12, poz. 59 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 4.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5378

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions