Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)


Dz.Urz.MZ.11.2.14 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP), zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw:
- transportu,
- oświaty i wychowania,
- wewnętrznych,
- środowiska,
b) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
c) przedstawiciel przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
d) przedstawiciel Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia,
e) dwóch przedstawicieli Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
f) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, c-e, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komitetu.
3. W pracach Komitetu uczestniczy w charakterze zewnętrznego obserwatora z głosem doradczym Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce lub jego przedstawiciel.

§ 3.

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać do udziału w pracach Komitetu,
z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Komitetu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Zadaniem Komitetu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP) oraz monitorowanie jego realizacji.
2. Przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia Planu (CEHAP) nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 5.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz;
2) planowanie i organizowanie prac Komitetu;
3) zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Komitetu;
4) powoływanie podzespołów i ich przewodniczących w celu realizacji określonych przez niego zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
3. Decyzje Komitetu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
4. Decyzje Komitetu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub upoważnionego przez niego członka Komitetu, udzielają Komitetowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Komitetu, a także innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o której mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Komitetu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Obsługę administracyjno – biurową prac Komitetu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5761

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions