Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


Dz.U.11.48.252 → z dnia 7 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


Na podstawie art 33d ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. Nr 75, poz. 528) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów eksploatacyjnych kamer scyntylacyjnych.”;
2) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) fantomy do przeprowadzania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych.”;
3) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kopię aktualnego protokołu wykonania wszystkich testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3131

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions