Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki


Dz.Urz.MZ.11.1.9 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszkiNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus – Konsultant chirurgii plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju;
2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech - Słomkowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie ortodoncji;
3) Sekretarz – mgr Ewa Sobiech - przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
b) prof. dr hab. Agnieszka Pisulska – Poradnia Wad Rozwojowych, Akademickie Centrum Medycyny Specjalistycznej i Stomatologicznej w Zabrzu,
c) prof. dr hab. Hubert Wanyura - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej,
d) prof. dr hab. Jan Zapała – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
e) prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej,
f) dr n. med. Krystyna Piskorz–Ogórek – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
g) dr hab. Beata Kawala – Dziekan Wydziału Lekarsko–Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Katedry Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu,
h) dr hab. Piotr Wójcicki – kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju,
i) dr hab. Krzysztof Woźniak – kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
j) dr n. med. Jan Skirpan – Prezes Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
k) dr n. med. Barbara Siemińska–Piekarczyk – kierownik Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
l) dr n. med. Anna Wojtaszek Słomińska – kierownik Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
m) dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
n) mgr Barbara Kwiatkowska – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a - l, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”;
2) rozwiązań dotyczących:
a) struktury i organizacji opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki oraz
b) poprawy jakości opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący może powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego.


§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów przejazdów koleją na terenie kraju, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).


§ 8.

Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia opracowanego przez Zespół programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”, o którym mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 31 stycznia 2012 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6198

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions