Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia


Dz.Urz.MZ.11.1.3 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 21 grudnia 2010
uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania
umów o dzieło i umów zlecenia


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 20 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 78).

§ 2.

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia i do sprawozdań za rok budżetowy obejmujący datę wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5983

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions