Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”


Dz.Urz.MZ.11.1.7 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą
„Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia
w Juracie”, zwany dalej „PDZ w Juracie”.
2. Za dzień rozpoczęcia działalności PDZ w Juracie uważa się dzień uzyskania przez PDZ w Juracie osobowości prawnej.

§ 2.

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego PDZ w Juracie jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

Zobowiązuje się Dyrektora PDZ w Juracie do zgłoszenia PDZ w Juracie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

PDZ w Juracie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5138

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions