Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego


Dz.U.11.23.126 → z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego


Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł.

§ 3.

Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.

§ 4.

1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:
1) proszków dzielonych do 20 szt.;
2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
3) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
4) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
5) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95 % nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;
6) maści, kremów, mazideł, past do 100 g;
7) kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego do 40 g;
8) mieszanek ziołowych do 100 g;
9) pigułek do 30 szt.;
10) klein do 500 g;
11) kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.
2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 sporządzanych w warunkach aseptycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie ze wskazaniem lekarza umieszczonym na recepcie, lub zawierających antybiotyk.

§ 5.

1. Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
2) wartość opakowań;
3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).
2. Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.

§ 6.

1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek.
2. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1) § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a – liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2) § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 7.

1. Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
1) 12,33 zł – dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-10;
2) 24,66 zł – dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.
2. Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.

§ 8.

Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się marżę detaliczną w wysokości 25 % tego kosztu.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3).

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 56, poz. 341), które utraciło moc z dniem 1 września 2010 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 989).Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9705

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions