Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.1.10 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21 i Nr 5, poz. 24 oraz z 2010 r. Nr 2 , poz. 23 i Nr 7, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;”,
c) w pkt 4 dodaje się lit. zh-zk w brzmieniu:
„zh) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
„zi) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
„zj) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
„zk) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.”;
2) w § 5:
a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Departament Dialogu Społecznego;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;”;
3) w § 5a:
a) w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Departament Polityki Zdrowotnej;”,
b) w pkt 2 dodaje się lit. f- i w brzmieniu:
„f) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.”;
4) uchyla się § 6;
5) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek,
b) Departament Zdrowia Publicznego - Podsekretarz Stanu Marek Haber,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej - Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek,
d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji - Podsekretarz Stanu Marek Haber;
3) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 grudnia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6813

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions