Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych


Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy;
2) minister – ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) programy – programy ogłaszane przez ministra obejmujące realizację zadań;
4) środki – wpływy z dopłat, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy, przekazane na wyodrębniony rachunek Funduszu;
5) wnioskodawca – podmiot ubiegający się o dofinansowanie, realizowanych w ramach poszczególnych programów, zadań ze środków Funduszu;
60 zadania – zadania określone w art. 88 ust. 4 ustawy.

§ 3.

Środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych w ramach realizacji programów uwzględniających priorytety społeczne i ciągłość realizowanych zadań.

§ 4.

1. Dofinansowanie realizacji zadań następuje, po złożeniu wniosku, zwanego dalej „wnioskiem o udzielenie dofinansowania”, do ministra albo z zastosowaniem procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228).
2. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia:
1) 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania;
2) 31 marca roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.
3. Minister, uwzględniając wysokość środków Funduszu, może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania.
4. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatrywane są w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3.
5. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dofinansowania nie spełnia wymagań, o których mowa w § 7, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 5.

1. Minister może upoważnić dyrektora podległej lub nadzorowanej jednostki organizacyjnej, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", do dokonywania wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programem, w tym do zawierania umów, o których mowa w § 8 ust. 1, przekazywania środków, rozliczania, weryfikacji realizacji umowy i prawidłowości wydatkowanych środków oraz monitorowania realizacji programu.
2. Podmiot upoważniony jest wskazywany w ogłoszeniu programu.
3. Jednostka organizacyjna, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie dofinansowania realizacji zadań w ramach programu, którego dotyczy upoważnienie.

§ 6.

1. Ogłoszenie programu zawiera w szczególności informację o:
1) nazwie programu i rodzaju zadań realizowanych w ramach programu;
2) wysokości środków przeznaczonych na realizację programu i ich przewidywanym podziale pomiędzy poszczególne zadania;
3) terminie i warunkach realizacji poszczególnych zadań;
4) terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dofinansowania;
5) kryteriach wyboru wniosków o udzielenie dofinansowania;
6) wymaganych załącznikach do wniosków o udzielenie dofinansowania;
7) wymaganiach, jakie spełniać muszą podmioty realizujące poszczególne zadania.
2. Ogłoszenie programu następuje przez jego umieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra lub jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.

§ 7.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania, zawiera w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) określenie adresata wniosku o udzielenie dofinansowania;
3) nazwę programu i rodzaj zadania realizowanego w ramach programu;
4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację zadania uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6) harmonogram realizacji zadania;
7) opis spodziewanych korzyści z realizacji zadania;
8) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
9) preliminarz całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania dołącza się dokumenty o spełnianiu wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, albo oświadczenie wnioskodawcy o ich spełnianiu.

§ 8.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania, zaakceptowany przez ministra, i umieszczony na liście zaakceptowanych wniosków stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie realizacji zadania.
2. W terminie, o którym mowa § 4 ust. 4, minister ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o udzielenie dofinansowania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra albo jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.
3. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie dofinansowania nie został zaakceptowany, może, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków, zwrócić się do ministra o dokonanie ponownej oceny jego wniosku.
4. Minister dokonuje ponownej oceny, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków o udzielenie dofinansowania i ogłasza listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra albo jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym. Ocena ta jest ostateczna.

§ 9.

1. Umowa, o której mowa w § 8 ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;
2) kwotę dofinansowania oraz termin i tryb przekazywania środków;
3) sposób weryfikacji realizacji umowy i prawidłowości wydatkowanych środków oraz monitorowania realizacji programu przez ministra obejmujący w szczególności:
a) obowiązek udostępnienia ministrowi niezbędnych informacji i dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w tym dotyczących przebiegu i sposobu realizacji zadania, wykorzystania środków z Funduszu, dokumentacji księgowej i prawidłowości rozliczeń,
b) obowiązek realizacji zaleceń ministra w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz zawiadamiania ministra o wykonaniu tych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania;
4) sposób rozliczenia środków obejmujący w szczególności:
a) obowiązek przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z umową, w terminie 60 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później niż do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym przekazano środki albo roku realizacji umowy,
b) obowiązek przedstawiania ministrowi, na jego żądanie, częściowych rozliczeń realizacji zadania;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanych środków obejmujące w szczególności obowiązek zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazano środki albo roku realizacji umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 10.

Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, lub jako refundacja poniesionych wydatków. Środki są przekazywane na wydzielony rachunek bankowy podmiotu, któremu zostały przyznane środki na dofinansowanie realizacji zadania, wskazany w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2733

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions