Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów2)Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wymagania higieniczne w transporcie morskim luzem:
1) cukru surowego,
2) płynnych olejów i tłuszczów
- stanowiące odstępstwa od wymagań określonych w rozdziale IV ust. 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

§ 2.

1. Transport morski cukru surowego luzem, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i do produkcji żywności bez uprzedniego zastosowania pełnego i efektywnego procesu rafinacji, jest dozwolony w pojemnikach lub kontenerach (zbiornikach), które nie są używane wyłącznie do transportu środków spożywczych.
2. Pojemniki lub kontenery (zbiorniki), o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymagania:
1) są dokładnie oczyszczone przed załadunkiem cukru surowego luzem, w celu usunięcia pozostałości poprzedniego towaru i innych zanieczyszczeń, co potwierdzane jest przez upoważnioną osobę działającą w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za transport cukru surowego na podstawie kontroli mającej na celu stwierdzenie, czy pozostałości te zostały dokładnie usunięte oraz czy pojemnik lub kontener (zbiornik) spełnia wymagania niezbędne do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia przewożonego luzem cukru surowego;
2) bezpośrednio przed transportem cukru surowego luzem ładunkiem nie był towar w formie ciekłej luzem.
3. Podmiot działający na rynku spożywczym, odpowiedzialny za transport cukru surowego luzem drogą morską lub za proces rafinacji, jest obowiązany do utrzymywania w czystości pojemników lub kontenerów (zbiorników) oraz sprawdzania, czy spełniają one wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z uwzględnieniem rodzaju uprzednio przewożonego w nich towaru.

§ 3.

1. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku, odpowiedzialni za transport cukru surowego luzem drogą morską, są obowiązani do posiadania dokumentacji szczegółowo opisującej:
1) ładunek przewożony bezpośrednio wcześniej w danym pojemniku lub kontenerze (zbiorniku);
2) rodzaj i efektywność procesu czyszczenia zastosowanego przed rozpoczęciem transportu ładunku cukru surowego luzem, w celu potwierdzenia spełniania przez dany pojemnik lub kontener (zbiornik) wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, towarzyszy ładunkowi cukru surowego luzem podczas wszystkich etapów transportu do rafinerii. Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za proces rafinacji jest obowiązany do przechowywania kopii tej dokumentacji.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera wyraźny, czytelny i nieusuwalny napis „Ten produkt musi zostać poddany rafinacji przed wykorzystaniem w celu spożycia przez ludzi”, umieszczony w widocznym miejscu, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii Europejskiej.
4. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku, odpowiedzialni za transport cukru surowego luzem drogą morską lub za proces rafinacji, mają obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1.

§ 4.

Cukier surowy luzem przewożony drogą morską w pojemnikach lub kontenerach (zbiornikach), które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu środków spożywczych, jest poddawany pełnemu i efektywnemu procesowi rafinacji przed uznaniem go za odpowiedni do wykorzystania jako żywność lub składnik żywności.

§ 5.

Transport morski luzem płynnych olejów lub tłuszczów, które będą poddane dalszemu przetworzeniu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, jest dozwolony w zbiorniku nie przeznaczonym wyłącznie do przewozu środków spożywczych, jeżeli:
1) w bezpośrednio poprzedzającym transporcie przewożone były w tym zbiorniku środki spożywcze lub substancje określone w załączniku do rozporządzenia – w przypadku, gdy zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach przewożone były w tym zbiorniku środki spożywcze lub substancje określone w załączniku do rozporządzenia – w przypadku, gdy zbiornik jest wykonany z materiałów innych niż wymienione w pkt 1.

§ 6.

Transport morski luzem płynnych olejów lub tłuszczów, które nie będą poddane dalszemu przetworzeniu, przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, jest dozwolony w zbiorniku, który nie jest przeznaczony wyłącznie do przewozu środków spożywczych, jeżeli:
1) zbiornik taki jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach w tym zbiorniku przewożone były środki spożywcze.

§ 7.

1. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku przewożącego w zbiorniku oleje płynne lub tłuszcze luzem, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których wykorzystanie do tego celu jest możliwe, są obowiązani do posiadania dokumentacji szczegółowo opisującej:
1) ładunki przewożone w tym zbiorniku w trzech bezpośrednio poprzedzających transportach;
2) rodzaj i efektywność procesu czyszczenia zastosowanego przed rozpoczęciem transportu tych ładunków, w celu potwierdzenia, że pozostałości poprzednich ładunków zostały usunięte i zbiornik spełnia wymagania niezbędne do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia przewożonych luzem olejów płynnych lub tłuszczów.
2. W przypadku przeładunku podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku przyjmującego ładunek, oprócz dokumentacji, o której mowa w ust. 1, są obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań określonych w § 5 i 6 na każdym etapie procesu transportu, w tym również w czasie przeładunku.
3. Podmiot działający na rynku spożywczym i kapitan statku mają obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ) .

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Rozporządzenie wdraża następujące dyrektywy: 1) dyrektywę Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 432, z późn. zm.), 2) dyrektywę Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281), 3) dyrektywę Komisji 2004/4/WE z dnia 15 stycznia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 96/3/WE przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 15 z 22.01.2004, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 19).
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów (Dz. U. Nr 133, poz. 931), które na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105) utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2242

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions