Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych


Dz.U.10.251.1688 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1) 
z dnia 22 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 Nr 211, poz. 1643 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 29 Nr 75, poz. 487) w załączniku w części I „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji”: 
1) tabela 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 
2) tabele 33 i 34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2010 r. 
 

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607)
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363 i Nr 225, poz. 1465.
Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc - plik w formacie *doc
Załącznik1.pdf - plik w formacie *pdf

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc - plik w formacie *doc
Załącznik2.pdf - plik w formacie *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9149

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions