Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 1 i 4,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Dział Zarządzania Zasobami;”;
2) w § 10:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Eksploatacyjnych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 7, poz. 72, z 2006 r. Nr 6, poz. 24, z 2007 r. Nr 12, poz. 47 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 55.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4967

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions