Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Dz.Urz.MZ.10.10.65 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
2) Zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii - Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
3) Sekretarz - dr n. med. Paweł Grzesiowski - Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych – Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
4) pozostali Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - Kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
b) dr hab. n. med. Teresa Jackowska - Kierownik Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) dr n. med. Ryszard Konior - Ordynator Oddziału Neuroinfekcji, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Krakowie,
d) prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Akademia Medyczna we Wrocławiu,
e) prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu,
f) prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz - Kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.”;
2) w § 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Minister Zdrowia lub Podsekretarz Stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Matki i Dziecka”.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem Podsekretarza Stanu, o którym mowa w ust. 5.”;
3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
§ 7. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7032

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions