Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce


Dz.Urz.MZ.10.10.66 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół Konkursowy powołany w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Zespół działa na podstawie zarządzenia oraz przyjętego na pierwszym posiedzeniu regulaminu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie treści ogłoszenia o postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru inwestora dysponującego zarówno technologią, jak i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce;
2) przekazanie treści ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym, zgodnie z terminami określonymi w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1;
4) ocena formalno-prawna złożonych wniosków, o których mowa w pkt 3;
5) przeprowadzenie rozmów aplikacyjnych z inwestorami, których wnioski zostaną zaakceptowane przez Zespół;
6) ocena merytoryczna aplikacji złożonych przez inwestorów, z którymi przeprowadzono rozmowy aplikacyjne;
7) opracowanie projektu rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wyboru inwestora.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw finansów;
4) Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
5) Narodowego Centrum Krwi;
6) Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
7) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, a zastępcą przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki. Przewodniczący Zespołu wyznacza spośród członków Zespołu sekretarza.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1 Zespół działa na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, wyznaczony przez niego członek Zespołu.
6. Treść protokołu zatwierdzają członkowie Zespołu na najbliższym posiedzeniu.
7. Sprzeciw zgłoszony przez członka Zespołu dotyczący protokołu odnotowuje się w protokole.

§ 7.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele ministrów i kierowników urzędów centralnych, właściwych ze względu na zakres zadań Zespołu;
2) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu;
3) przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana za niezbędną.

§ 8.

1. W celu wykonania określonego zadania, na wniosek członków Zespołu, przewodniczący Zespołu może tworzyć złożone z członków Zespołu grupy robocze, w skład których mogą wchodzić również osoby, o których mowa w § 7.
2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 9.

1.Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 7, których miejscowością pobytu stałego lub czasowego nie jest Warszawa przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 11.

Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85143 – Publiczna służba krwi, z budżetu Narodowego Centrum Krwi.

§ 12.

Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, w celu których został powołany.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4445

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions