Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 1


STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK


§ 1.

1. Siedzibą Krajowego Centrum jest Warszawa.
2. Obszarem działania Krajowego Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Krajowego Centrum jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

§ 3.

1. Działalnością Krajowego Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Krajowe Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
3. Dyrektor kieruje Krajowym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych, zwanego dalej „Zastępcą Dyrektora”.
4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Krajowego Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół do Spraw Księgowości i Rozliczeń;
2) Zespół do Spraw Kształcenia Ustawicznego;
3) Zespół do Spraw Opracowywania Standardów i Nadzoru;
4) Zespół Szkoleniowy Banku Tkanek i Komórek;
5) Sekretariat.

§ 5.

1. Działalność Krajowego Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Krajowego Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Krajowe Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Krajowym Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Krajowego Centrum są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2431

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions