Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia sprawie Narodowego Centrum Krwi


Dz.Urz.MZ.10.9.60 → z dnia 21 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 lipca 2010 r.
sprawie Narodowego Centrum Krwi


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowe Centrum Krwi, zwane dalej „NCK”, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 76, z 2007 r. Nr 10, poz. 38 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 39), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

NCK nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy NCK określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5416

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions