Ministerstwo 
Zdrowia


Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§ 1.

1. Zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Biurem”, określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)).
2. Biuro wykonuje również inne zadania, zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Biura;
2) zarządzanie Biurem;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Biura.
4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Biura, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Główny Księgowy;
3) Dział do Spraw Administracyjnych;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Systemu i Sieci Teleinformatycznej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
6. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy:
a) Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,
b) Działu do Spraw Edukacji Publicznej,
c) Działu do Spraw Szkoleń Certyfikowanych,
d) Działu Realizacji Zadań Profilaktyczno-Rehabilitacyjnych,
e) Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;
3) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy;
4) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy właściwych warunków pracy;
5) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy;
6) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Zastępca Dyrektora podejmuje decyzje w zakresie powierzonych mu spraw niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.

§ 4.

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy:
a) Działu Finansowo-Księgowego,
b) Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych,
c) Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;
2) prowadzenie rachunkowości Biura;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) opracowywanie projektów sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;
7) analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków publicznych;
8) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
9) opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych i organizacyjnych;
10) prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń wewnętrznych;
11) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy;
12) opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
13) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy;
14) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora;
15) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkami pracy oraz prowadzenie spraw socjalnych;
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

1. Pracą komórek organizacyjnych Biura kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1) planowanie oraz bieżące kierowanie pracami komórki organizacyjnej;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej;
3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4) parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;
5) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 6.

1. Do zadań Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii należy prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez:
1) zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
2) koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich;
3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych na temat narkotyków i narkomanii;
4) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
5) gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
6) utrzymywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkomanii;
7) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
8) pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction);
9) udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych;
10) współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejską Siecią o Narkotykach i Narkomanii (Reitox);
11) opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w Polsce;
12) bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
2. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii przygotowuje coroczne plany pracy zatwierdzane przez Dyrektora.
3. Podstawą formułowania planów pracy są zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącym badań i monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.
4. W planie wydatków przeznaczonych na podstawie ustawy budżetowej na dany rok, w części 46 – zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, Dyrektor określa wielkość środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
5. Zadania realizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii mogą być dofinansowywane z bezzwrotnych środków zagranicznych przy zachowaniu przepisów dotyczących finansów publicznych.

§ 7.

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1) zarządzanie środkami finansowymi Biura oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
2) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych oraz przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;
3) rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;
4) prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Biura, a w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych i zaliczek;
5) zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;
6) prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów finansowych oraz przyjmowanie gotówki do kasy;
7) prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;
8) bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;
9) sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
10) analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Biurem;
11) opracowanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zakładowy plan kont;
12) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, projektów sprawozdań finansowych oraz projektu bilansu jednostki budżetowej według stanu na 31 grudnia;
13) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;
14) sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Biura;
15) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
16) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
17) naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;
18) sporządzanie projektów okresowych sprawozdań do urzędów statystycznych;
19) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 8.

Do zadań Działu do Spraw Administracyjnych należy:
1) administrowanie majątkiem Biura;
2) opracowanie planów potrzeb rzeczowych Biura w zakresie środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości;
3) dokumentowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i prasy oraz ich wydawanie pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych do użytkowania;
4) prowadzenie sekretariatu Biura;
5) zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
6) kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Biura;
7) prowadzenie archiwum Biura;
8) nadzór, koordynacja i organizacja pracy pracowników ochrony Biura, kierowcy samochodu służbowego oraz pracownika archiwum;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Do zadań Działu do Spraw Edukacji Publicznej należy:
1) planowanie i koordynacja działań z zakresu edukacji publicznej, w tym wydawniczych, obejmujących problematykę określoną w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
2) przygotowanie, nadzór oraz koordynacja całości działań związanych z ogólnopolskimi kampaniami edukacyjnymi;
3) zorganizowanie stałego systemu wymiany informacji pomiędzy mediami a Biurem;
4) prowadzenie i aktualizacja rozdzielnika wydawnictw publikowanych przez Biuro, obejmującego w szczególności biblioteki pedagogiczne i uniwersyteckie, kuratorów wojewódzkich, urzędy administracji publicznej, stacje sanitarno-epidemiologiczne i organizacje pozarządowe;
5) prowadzenie rejestru wydawanych materiałów informacyjno-edukacyjnych obejmującego:
a) wpisywanie przychodów i rozchodów magazynu,
b) drukowanie potwierdzeń odbioru,
c) okresową inwentaryzację materiałów edukacyjno-informacyjnych;
6) koordynacja dystrybucji materiałów wydawniczych, w szczególności przygotowywanie rozdzielnika i transport do urzędu pocztowego;
7) współudział w pracach graficznych na potrzeby konferencji organizowanych przez Biuro i potrzeby wydawnicze Biura;
8) dokonywanie aktualizacji strony internetowej Biura oraz wprowadzanie nowych informacji we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących edukacji publicznej;
10) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
11) przygotowywanie projektów umów dotyczących zadań zlecanych do realizacji w zakresie edukacji publicznej;
12) sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działaniami zleconymi do realizacji przez Biuro w zakresie edukacji publicznej;
13) sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych z dokonanych wydatków na zadania zlecone z zakresu edukacji publicznej;
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Do zadań Działu do Spraw Szkoleń Certyfikowanych należy:
1) koordynacja prac nad wdrożeniem systemu szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków;
2) bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń i certyfikacji w dziedzinie rehabilitacji;
3) przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych na potrzeby szkoleń;
4) bieżąca aktualizacja wykazów certyfikowanych specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnienia od narkotyków;
5) przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat systemu szkoleń i ich upowszechnianie;
6) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących systemu szkoleń;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.

Do zadań Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych należy:
1) sporządzanie projektów umów na realizację zadań zleconych;
2) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją zadań pod kątem merytorycznym i finansowym;
3) nadzór nad stroną formalno-prawną zawieranych umów, a w szczególności dokonywanie czynności:
a) wstępnej analizy sprawozdań merytorycznych w zakresie terminowości, kompletności oraz zgodności z warunkami umów, o których mowa w pkt 1,
b) szczegółowej analizy sprawozdań finansowych w zakresie terminowości, kompletności oraz analizy pod względem rachunkowym, zgodności z planem wydatków określonym w umowie, sposobu gospodarowania środkami publicznymi i racjonalności ich wykorzystania,
c) prowadzenie bieżącego nadzoru finansowego nad wykonaniem zadań zleconych,
d) prowadzenie kompleksowych kontroli realizacji zadań zleconych w miejscu ich realizacji, według harmonogramu określanego przez Głównego Księgowego na każdy rok odrębnie do dnia 25 stycznia kolejnego roku budżetowego oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 12.

Do zadań Działu Realizacji Zadań Profilaktyczno-Rehabilitacyjnych należy:
1) udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowaniu sprawozdania z jego realizacji, a także nadzór nad innymi sprawozdaniami w częściach dotyczących profilaktyki narkomanii;
2) współpraca z Działem do Spraw Edukacji Publicznej w zakresie planowania i opiniowania materiałów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym;
3) prowadzenie negocjacji ze zleceniobiorcami w celu określenia warunków merytorycznych i finansowych zlecanych zadań;
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań zleconych do realizacji przez Biuro w zakresie profilaktyki narkomanii, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków, w tym sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań merytorycznych oraz prowadzenie kontroli merytorycznych z realizacji zadań zleconych w miejscu ich realizacji;
5) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach poświęconych przeciwdziałaniu narkomanii;
6) sprawowanie nadzoru nad szkoleniami organizowanymi przez Biuro dotyczącymi profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w szczególności adresowanymi do animatorów działań profilaktycznych;
7) koordynacja realizacji projektów badawczych dotyczących psychospołecznych uwarunkowań narkomanii oraz skutecznych strategii profilaktycznych;
8) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie opracowania oraz upowszechnienia standardów programów profilaktycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych;
9) inicjowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych, w tym w szczególności dotyczących upowszechnienia wiedzy na temat metod ewaluacji programów profilaktycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych oraz oceny jakości wybranych programów;
10) koordynowanie programów badawczych dotyczących metodologicznych aspektów diagnozowania wybranych grup odbiorcóww zakresie profilaktyki narkomanii oraz podejmowania działań na rzecz popularyzacji ich wyników;
11) opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
12) współpraca w redagowaniu strony internetowej Biura, w szczególności poprzez dostarczanie informacji o ważnych działaniach profilaktycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych;
13) udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie profilaktyki, rehabilitacji i reintegracji osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od narkotyków i prowadzenie konsultacji merytorycznych;
14) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii;
15) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 13.

1. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Administratora Systemu i Sieci Teleinformatycznej należy:
1) administrowanie systemem i siecią teleinformatyczną;
2) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu teleinformatycznego;
3) przeciwdziałanie nielegalnej modyfikacji i zniszczeniu danych objętych ochroną;
4) nadzorowanie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie teleinformatycznym, w których przetwarzane są dane objęte ochroną oraz kontroli dostępu do danych;
5) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane objęte ochroną;
6) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu teleinformatycznego lub bezpieczeństwa danych;
7) analizowanie sytuacji, okoliczności i przyczyn naruszenia bezpieczeństwa danych;
8) opracowanie lub opiniowanie projektów instrukcji, regulaminów i zarządzeń dotyczących przetwarzania oraz przechowywania danych;
9) inicjowanie i współtworzenie koncepcji systemu informatyzacji Biura;
10) przedkładanie Dyrektorowi wniosków dotyczących aktualizacji koncepcji informatyzacji i narzędzi jej realizacji;
11) sporządzanie planów i harmonogramów realizacji przyjętych kierunków zastosowań informatyki w działalności Biura;
12) wnioskowanie w sprawach wyposażania Biura w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe zgodnie z przyjętą koncepcją oraz kierunkami zastosowań informatyki;
13) opiniowanie i kontrola merytoryczna wszelkich zakupów dla potrzeb informatyzacji Biura;
14) udzielanie pracownikom Biura instruktażu przy wdrażaniu programów użytkowych oraz systemu informacji;
15) koordynowanie działań związanych z obsługą struktury internetowej Biura;
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 14.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanej dalej „Radą”, należy:
1) organizowanie posiedzeń Rady;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady;
3) protokołowanie posiedzeń Rady;
4) prowadzenie bieżącej korespondencji Rady;
5) archiwizacja dokumentacji Rady;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 15.

1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach należy:
1) uaktualnianie, we współpracy z innymi odpowiedzialnymi instytucjami, koncepcji Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach oraz nadzór nad jego wdrażaniem;
2) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
3) nadzór nad wdrażaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
4) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 16.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Zamówień Publicznych należy:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących przewidywanych do realizacji w roku następnym zamówień publicznych, szacunkowe określanie ich wartości finansowej oraz opracowywanie projektu planu zamówień publicznych na następny rok kalendarzowy;
2) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
3) przekazywanie Dyrektorowi zaopiniowanych wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
4) sporządzanie projektów protokołów z postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i przechowywaniem w Biurze dokumentacji przetargowej z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
7) prowadzenie odpowiedniej ewidencji udzielanych w roku kalendarzowym zamówień publicznych;
8) zgłaszanie do publikacji ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych z zachowaniem zasad i trybu określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
9) sporządzanie odpowiedniej do opisu przedmiotu zamówienia i jego wymagań technicznych bądź użytkowych projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz związanej z tymi warunkami odpowiedniej dokumentacji całego postępowania;
10) zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
11) wykonywanie czynności związanych ze skorzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej przysługujących im w razie naruszenia przez Biuro, w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przepisów o zamówieniach publicznych;
12) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 17.

1. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1) opiniowanie, udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów;
2) opiniowanie przedkładanych mu projektów umów zawieranych przez Biuro;
3) sporządzanie opinii prawnych;
4) udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności Biura;
5) udzielanie informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych oraz porad prawnych i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa;
6) informowanie Dyrektora o zauważonych uchybieniach w funkcjonowaniu Biura w zakresie przestrzegania prawa i ewentualnych skutkach tych uchybień;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej wynikających z odrębnych przepisów.
2. Zadania określone w ust. 1 mogą być powierzone do wykonywania osobie fizycznej spełniającej wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach o radcach prawnych,
w ramach stosunku pracy lub w ramach stosunku cywilnoprawnego, z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie udzielania zamówień na usługi prawnicze.

§ 18.

Obieg dokumentów, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, w Biurze regulują odrębne przepisy.


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2248

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions